Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2021 του ΝΠΔΔ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου.

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2021 ( με ΑΝΤΙΤΙΜΟ ). Το ΝΠΔΔ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου.

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ έχοντας υπόψη:                                          

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 κατά περίπτωση.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 ( ΦΕΚ 237/α΄/31.10.2014 )
 6. Την υπ’ αριθ. 21/453/31-03-2020 (ΑΔΑ:9ΠΩΜΟΡΜΞ-9ΡΝ) απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ., με θέμα: «Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με τη μορφή αντιτίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας εννέα ( 9 ) μηνών για το οικονομικό έτος 2020».
 7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 28198/7457/29-04-2020 έγγραφο της αναπληρώτριας προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου με αντίτιμο» προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 38446/19-06-2020 (ΑΔΑ: 65ΥΤ46ΜΤΛ6-Ξ3Δ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017, η σύναψη συμβάσεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, με δεκαπέντε ( 15 ) άτομα, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για χρονικό διάστημα έως οκτώ ( 8 ) ή εννέα ( 9 ) ή έντεκα ( 11 ) μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένες σχολές.
 9. Την υπ’ αριθ. 4/161/29-01-2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου για τη συγκρότηση επιτροπών επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού του άρθρου 4 του ΠΔ 524/1980.
 10. Την υπ’ αριθ. 59798/21-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΕΥΟΡ1Κ-0Θ8) Απόφαση έγκρισης των επιτροπών καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης
 11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου (ΦΕΚ 5591/Β΄/12-12-2018) καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. 1399/07-10-2020 βεβαίωση του Προέδρου του ΝΠΔΔ περί ύπαρξης κενών θέσεων έκτακτου προσωπικού.
 12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1099/08-06-2021 βεβαίωση της εκτελούσας χρέη διεύθυνσης του ΝΠΔΔ περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη επιμορφωτικού προσωπικού για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου και των Επιμορφωτικών Τμημάτων του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου κατά τη διδακτική περίοδο 2021-2022, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και για χρονικό διάστημα έως εννέα ( 9 ) μήνες, συνολικού αριθμού έντεκα ( 11 ) ατόμων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΑΓΙΑΣ

Διαβάστε Επίσης...

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πρώτη που έκανε πολύ σημαντικά βήματα για τη δημιουργία συστήματος εθν...
Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για τον υπολογισμό των συντάξεων των ομογενών από Αλβανία και τέως Σοβιετική Ένωσ...
ΥΠΑΙΘ: Υπογράφεται η ΚΥΑ για τα Συμβούλια Διοίκησης των ΑΕΙ
Γ. Οικονόμου: Η κυβέρνηση συμφωνεί στην επίσπευση του ανοίγματος της Βουλής στις 22 Αυγούστου
Αξιοπρόσεκτη η επιμονή του κ. Ανδρουλάκη στην άρνηση του να λάβει απαντήσεις από τις αρμόδιες αρχές
Έκτακτη συζήτηση στη Βουλή ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας
Ν. Ανδρουλάκης: Ζητώ να ανακοινωθεί άμεσα ο λόγος παρακολούθησής μου από την ΕΥΠ
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ήταν λάθος, δεν το γνώριζα, δεν θα το επέτρεπα ποτέ
Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει πάνω από τις μισές μεταδοτικές ασθένειες στη Γη
Μείωση πληθωρισμού για πρώτη φορά μετά από 15 μήνες
Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την εβδομάδα 8-12 Αυγούστου
Κώστας Σκρέκας: Η νέα πλωτή δεξαμενή στη Ρεβυθούσα ενισχύει αποφασιστικά την επάρκεια εφοδιασμού της...

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password