Επιβολή περιβαλλοντικού τέλους, στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα

Τη διαδικασία επιβολής του περιβαλλοντικού τέλους στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα, παλαιάς τεχνολογίας καθορίζει εγκύκλιος του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργου Πιτσιλή.

Το ειδικό τέλος, που επιβάλλεται από τις 23 Ιουλίου 2020, κυμαίνεται από 1.000 έως 3.000 ευρώ για τα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα και από 3.000 έως 5.000 ευρώ για τα φορτηγά και καταλογίζεται επιπλέον του τέλους ταξινόμησης.

Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ κοινοποιεί για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 5, 63 και 65 του ν.4710/2020 (ΦΕΚ 142/ Α’) «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης» και δίνει τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

Α. Επιβολή περιβαλλοντικού τέλους.

Επιβάλλεται στα μεταχειρισμένα επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα, από 23/7/2020, έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο συνεισπράττεται με το τέλος ταξινόμησης, ως ακολούθως:

1. Στα επιβατικά αυτοκίνητα της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), ύψους:

α) τριών χιλιάδων ευρώ (3.000), τα οποία πληρούν εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 4,

β) χιλίων (1.000) ευρώ, τα οποία πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 5a, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ.715/2007 της 20ής Ιουνίου 2007 και στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 692/2008 της 18ης Ιουλίου 2008 ή μεταγενέστερων τροποποιητικών αυτών.

2. Στα φορτηγά αυτοκίνητα των περ. β’, γ’, ε’ της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001 και τις μεταχειρισμένες βάσεις αυτών, ύψους:

α) τριών χιλιάδων ευρώ (3.000), τα οποία πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 4,

β) χιλίων (1.000) ευρώ, τα οποία πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 5a, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 715/2007 της 20ής Ιουνίου 2007 και στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 692/2008 της 18ης Ιουλίου 2008.

Ως προς τον χρόνο γένεσης της υποχρέωσης καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους, καθώς και τον χρόνο που αυτό καθίσταται απαιτητό, εφαρμογή έχουν τα προβλεπόμενα, στις διατάξεις του άρθρου 128 του ν. 2960/2001, για το τέλος ταξινόμησης.

Επιπλέον, με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 του κοινοποιούμενου νόμου, προβλέπεται η εξαίρεση από το περιβαλλοντικό τέλος, των επιβατικών αυτοκινήτων άνω των τριάντα (30) ετών, τα οποία προορίζονται να κυκλοφορήσουν αποκλειστικά ως αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι για τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος ισχύουν τα προβλεπόμενα στην αρ. Αοικ.82350/3809/19 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4948 Β/31-12-2019) και ειδικότερα, όταν τα εν λόγω οχήματα εισάγονται ή μεταφέρονται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν ταξινομηθεί στη χώρα μας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 της ως άνω Απόφασης, σύμφωνα με τις οποίες, η έκδοση της βεβαίωσης χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, η οποία χορηγείται από τους αρμόδιους φορείς της παρ. 1 του ιδίου άρθρου της Απόφασης ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού από το οποίο προκύπτει ο χαρακτηρισμός του ως ιστορικού, προϋποθέτει την προσκόμιση του οικείου τελωνειακού παραστατικού, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη δασμολογική κατάταξη των οχημάτων στη Δ.Κ. 9705. Επισημαίνεται άλλωστε, ότι βάσει του Κοινού δασμολογίου της Ε.Ε. Καν. ΕΟΚ 2658/87 του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τη συμπληρωματική σημείωση του Κεφαλαίου 97, η δασμολογική κατάταξη ορισμένων οχημάτων ως (συλλεκτικά) οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος διενεργείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ποια οχήματα εξαιρούνται

Από την υποχρέωση καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους εξαιρούνται:

α) τα οχήματα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5, για τα οποία έχουν υποβληθεί κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του κοινοποιούμενου νόμου δήλωση άφιξης οχήματος (ΔΑΟ) ή δηλωτικά εισαγωγής.

β) τα οχήματα για τα οποία από τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται πλήρη απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.

Μερική καταβολή τέλους

Σε περιπτώσεις που προβλέπεται μερική απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, το περιβαλλοντικό τέλος καταβάλλεται σε ποσοστό ανάλογο με το οφειλόμενο ποσοστό του τέλους ταξινόμησης. Για παράδειγμα, για τις περιπτώσεις δικαιούχων απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης, βάσει των ισχυουσών διατάξεων περί αναπηρικών αυτοκινήτων, για αυτοκίνητο κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι 1650 κ.εκ., στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού, με καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στο αυτοκίνητο αυτό τέλους ταξινόμησης (30% για τα πάνω από 1.650 κ.εκ. και μέχρι 2.000 κ.εβ.), θα καταβάλλεται και το αντίστοιχο ποσοστό του περιβαλλοντικού τέλους, ανάλογο με το καταβληθέν ποσοστό του τέλους ταξινόμησης, ήτοι π.χ. για αυτοκίνητο όχημα Euro 4 κυβισμού 1.800 κ.εκ. (περιβαλλοντικό τέλος 3.000 ευρώ), καταβάλλεται ποσοστό 30% του τέλους ταξινόμησης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και αντίστοιχα καταβάλλεται ποσοστό 30% του περιβαλλοντικού τέλους (900 ευρώ).

Διαβάστε Επίσης...

Θόδωρος Σκυλακάκης: Νέος σύγχρονος αντιπλημμυρικός σχεδιασμός.
Έχουν εξαλειφθεί τα 2/3 των προστίμων που πληρώνει η Ελλάδα για τις παράνομες χωματερές
Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων σε «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους».
ΥΠΕΝ: Επιπλέον κίνητρα στους Δήμους για ανακύκλωση
Αργύρης Οικονόμου: Τo LNG δεν θα περάσει από την Ελευσίνα!
Κοινή έκκληση των Προέδρων έξι κρατών μελών της ομάδας Arraiolos για την κλιματική κρίση στη Μεσόγει...
ΤΙΤΑΝ: Πρωτοποριακό έργο δέσμευσης CO2, επιλέχθηκε από το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ.
Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή: Επιπλέον 68.122 νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα
Θ. Σκυλακάκης: Άμεσες παρεμβάσεις, σημαντικοί πόροι, καινοτομίες και μεταρρυθμίσεις για την ενεργή δ...
Ανακυκλώνω – ΑλλάΖΩ Θερμοσίφωνα: Υψηλό ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΥΠΕΝ
Θοδ. Σκυλακάκης: Με βάση πέντε αρχές, έργα και μεταρρυθμίσεις, στην ενέργεια και το περιβάλλον.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα ενισχύσουμε την Πυροσβεστική με νέα αεροσκάφη και ελικόπτερα

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password